Plecy

Regulamin strony internetowej EDUCentrum Policealnej Szkoły Medycznej w Białymstoku

I. Postanowienia ogólne
1. Strona educentrum.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszy regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę educentrum.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Każdy usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych strony educentrum.com.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
287, z 2021 r. poz. 2105),
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.
1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326, 1285).
II. Definicje
1. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie educentrum.com.pl umożliwiający usługobiorcy bezpośredni kontakt z usługodawcą („wyślij wiadomość”).
2. Formularz rekrutacyjny – formularz dostępny na stronie educentrum.com.pl umożliwiający usługobiorcy złożenie podania o przyjęcie do szkoły poprzez stronę educentrum.com.pl („podanie z prośbą o przyjęcie”).
3. Usługodawca – EDUCentrum Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku, decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku szkołą posiada uprawnienia szkoły publicznej, adres siedziby: ul. Kopernika 95, 15-396 Białystok, adres poczty elektronicznej: biuroeducentrum@gmail.com, tel. 796 101 342 / 85 307 64 00.
4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającą z usługi elektronicznej.
5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem strony.
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem strony korzystanie z usług elektronicznych
takich jak:
• korzystanie z formularza kontaktowego,
• korzystanie z formularza rekrutacyjnego.
2. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w regulaminie.
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
1. Świadczenie usług elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 regulaminu przez usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta polegająca na umożliwieniu wysyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz formularza rekrutacyjnego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
• komputer z dostępem do internetu,
• dostęp do poczty elektronicznej,
• przeglądarka internetowa,
• włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
V. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę:
• reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem strony usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuroeducentrum@gmail.com,
• w powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę,
• rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
• odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez usługobiorcę sposób.
VI. Własność intelektualna
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem educentrum.com.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością educentrum.com.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony bez zgody usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony educentrum.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
VII. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem strony educentrum.com.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.