Plecy

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę strony internetowej  Educentrum.com.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest „EDUCENTRUM” POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Kopernika 95 reprezentowana przez Dyrektora – Panią Krystynę Janinę Niemczak.
 2.  Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych aktów normatywnych, realizacji obowiązków statutowych, obowiązków statystycznych, obowiązków archiwalnych. Ponadto celem jest promocja osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoły na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie wizerunku zawartego na fotografii lub filmie.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  3.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO – Artykuł 6 ust. 1 lit. c);
  3.2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. 2017 poz. 1646;

  3.3 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), z uwzględnieniem późniejszych zmian;

  3.4 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

 4. Dane osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a współpraca z tymi podmiotami jest niezbędna do osiągnięcia wskazanego celu.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu kształcenia w Szkole oraz wypełniania obowiązków służbowych. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwy udział Pani/Pana w tym procesie.
 7. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich czy innym organizacjom międzynarodowym.
 8. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

 

Gromadzone przez nas informacje:

Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:

Imię i nazwisko
E-mail
Telefon komórkowy
Data urodzenia
Adres
Miejsce urodzenia
Absolwent

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku:

Będziemy wykorzystywać zebrane informacje o użytkowniku do następujących celów:

Marketing / Promocja

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać informacje o użytkowniku w jakimkolwiek innym celu, poprosimy go o zgodę i będziemy wykorzystywać informacje o użytkowniku wyłącznie po otrzymaniu jego zgody, a następnie wyłącznie w celu (celach)